Our development partner Woord en Daad published this article about chain transparancy, in Dutch.

Woord en Daad roept de politiek op om in actie te komen.

“Inclusieve, duurzame ketens zouden het ”nieuwe normaal” moeten zijn. Het is onze sterke overtuiging dat ieder mens recht heeft op waardig werk en leefbaar loon. In de projecten van Woord en Daad werken we samen met boeren met als doel dat ze hun producten op een duurzame manier verbouwen, zodat hier de eerste verduurzamingsslag gemaakt kan worden. Als er transparantie is in de keten en we risico’s en potentiële misstanden in kaart brengen, kunnen we in gezamenlijkheid werken aan oplossingen. (…) Daarom vinden wij dat, naast inzet op de hele systeemverandering, wetgeving nodig is.”

Woord en Daad calls for political action. Our translation of this quote:

“Inclusive, sustainable supply chains should be the “new normal”. We’re convinced that every human has a right to decent work and living income. In Woord en Daad’s projects we work with farmers, in order for them to grow their crops in a sustainable way. When we have transparancy in the supply chain and we identify it’s risks and political issues, we can work on the solutions, together. (…) That is why we believe that, next to push for systemic change, legislation is required.”

Read the full article here, in Dutch